Algemene (reserveringen) voorwaarden De Lage Kempen

1. Aankomst en vertrek

De aankomst- en vertrektijden van de door u gereserveerde plaats of accommodatie staan vermeld op de website en/of uw bevestiging.

2. Tarieven

De vermelde tarieven op de website zijn de actueel geldende prijzen. De tarieven in de brochure zijn algemeen geldend voor het betreffende kalenderjaar. De gecommuniceerde tarieven in de brochure zijn behoudens eventuele drukfouten, niet voorziene wijziging in BTW- toeslagen/ heffingen/overheidstoeslagen of werkelijke evidente vergissingen , blijvend ongewijzigd gedurende het betreffende kalenderjaar met uitzondering van aanbiedingen/acties.
Online (website) tariefberekeningen zijn niet bindend indien afwijkend van de geldende tarieven in de brochure.

3. Reservering

Reserveren is mogelijk via de website, telefonisch of bij de receptie. Online reserveringen zijn niet bindend, bij aankomst kunnen bindende veranderingen aangebracht worden volgens de algemene voorwaarden en geldende tarieven in de brochure.

4. Betalingen/omboekgarantie/r

4.1 Betalingstermijnen

Na ontvangst van de bevestiging dient 25% van de totale huursom binnen 10 dagen te worden voldaan.
De betaling van het resterende bedrag dient 30 dagen voor de datum van aankomst bijgeschreven te
zijn op de rekening of contant/betaalpas te zijn voldaan op de camping. Bij een reserveringsdatum
die binnen 30 dagen voor de aankomstdatum ligt dient het totaalbedrag volledig te worden voldaan 7
dagen na de reservering. Betaling dient altijd volledig te worden voldaan voorafgaand aan het verblijf
op De Lage Kempen. Indien de betalingen (geheel of gedeeltelijk) niet voldaan zijn op de door ons
bepaalde termijnen behouden wij ons het recht voor om extra kosten in rekening te brengen of de
reservering volledig te annuleren.

4.2 Omboekgarantie voor reserveringen vanaf 1 januari 2021

Voor boekingen die gemaakt zijn vanaf 1 januari 2021 voor seizoen 2021 geldt een omboekgarantie wanneer maatregelen rondom het coronavirus uw vakantie bij ons niet door kan gaan. De omboekgarantie is alleen van kracht wanneer door wet- en regelgeving rondom het COVID-19 uw verblijf niet kan doorgaan.
Dit geldt voor:

 • Sluiting van de grenzen waardoor afreizen naar de camping niet meer mogelijk is.
 • Sluiting van het park op last van de (lokale) overheid of derden.

Belangrijk! De omboekgarantie geldt niet wanneer u wel kunt afreizen naar de camping, maar bij terugkeer een quarantaine wordt gevraagd. Ook wanneer de Belgische overheid bijkomende maatregelen vraagt (bijvoorbeeld negatieve corona-test) is omboeken niet mogelijk.

Door het omboeken kunt u op een later moment alsnog genieten van uw welverdiende vakantie. De nieuwe aankomstdatum moet binnen 1 jaar van de aankomstdatum van de reeds gemaakte reservering liggen. Wanneer u een goedkopere verblijfsperiode boekt, wordt het verschil niet geretourneerd en een eventueel duurdere verblijfsperiode komt voor uw eigen rekening.

Kunt u door een besmetting in uw omgeving of u zelf niet afreizen naar de camping, dan valt dit niet onder de omboekgarantie. U dient na te gaan wat uw reis- of annuleringsverzekering hierin voor u kan betekenen.
Algemene voorwaarden

5. Borg

Voor de slagboompas en douche kegeltjes dient u een borg (contant) te betalen bij
aankomst. Bij vertrek (tijdens openingstijden van de receptie) wordt de borg terugbetaald, nadat u de slagboompas en eventuele douche kegeltjes terug afgeeft..

6. Annuleren

 1. Een annulering wordt alleen in behandeling genomen indien deze schriftelijk wordt aangevraagd.
 2. Een reservering kan 7 dagen na datum van reservering kosteloos worden geannuleerd of
  gewijzigd/omgeboekt, mits de reservering binnen 4 weken voor aankomst is gemaakt.
 3. Bij een annulering die tussen 7 dagen na datum van reservering en 4 weken voor aankomst wordt geannuleerd, wordt 25% van de totale huursom in rekening gebracht.
 4. Bij een annulering die tussen 4 weken en 2 weken voor aankomst wordt geannuleerd, wordt 50% van de totale huursom in rekening gebracht.
 5. Bij een annulering die tussen 2 weken en 7 dagen voor aankomst wordt geannuleerd, wordt 75% van de totale huursom in rekening gebracht.
 6. Bij een annulering die tussen 7 dagen en 3 dagen voor aankomst wordt geannuleerd, wordt 90% van de totale huursom in rekening gebracht.
 7. Bij een annulering die 3 dagen of vroeger voor aankomst wordt geannuleerd, wordt 100% van de totale huursom in rekening gebracht.
 8. Bij vroeger vertrek of bij latere aankomst dan gereserveerd vindt geen restitutie van gedane betalingen plaats.
 9. De Lage Kempen behoudt zich het recht voor om een reservering zonder opgave van reden te annuleren. Deze annulering kan in geen geval aanleiding geven tot de betaling van een schadevergoeding. In normale omstandigheden zal de betaalde som worden terugbetaald. In geval van bijzonder omstandigheden/overmacht, bijvoorbeeld: natuurramp, pandemie, oorlog, interne of externe overmacht (veroorzaakt door externe partij of overheid) zal De Lage Kempen een voucher, ter waarde van het reeds betaalde bedrag, verstrekken die een kalenderjaar na de initiële aankomstdatum geldig zal zijn. De verstrekte voucher is niet zonder schriftelijke toestemming van De Lage Kempen overdraagbaar aan derden en niet om te zetten in een contact of giraal te goed.
 10. Annuleringsfonds
  Aansluiting bij het annuleringsfonds is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden. Doordat u zich aansluit bij het annuleringsfonds kan men zich vrijwaren voor de kosten van annulering van de huuraccommodatie of kampeerplaats. Annuleringsaanvragen dienen altijd schriftelijk aangevraagd te worden. Indien annulering het gevolg is van:
  1. Ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van:
   • a. de verzekerde.
   • b. zijn bloed- of aanverwanten in de 1e of 2e graad. alsmede zijn huisgenoten, voor zover kans bestaat op direct levensgevaar.
  2. Onvrijwillige werkeloosheid van het deelnemende gezinshoofd buiten zijn schuld.
  3. Definitieve ontwrichting van het huwelijk, waarvoor na reservering een echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Hiermee wordt gelijk gesteld het ontbinden van een notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst. Afsluiting van het annuleringsfonds is alleen direct bij boeking mogelijk.
   Het annuleringsfonds geeft dekking vanaf de dag van reserveren tot uiterlijk 14 dagen voor de ingangsdatum van de reservering. Om voor uitkering uit het annuleringsfonds in aanmerking te komen dienen een annuleringsverklaring en voldoende bewijsstukken overlegd te worden. Bij annulering vindt geen terugbetaling plaats van de reserveringskosten en de premie annuleringsfonds. De premie bedraagt 6,0% van de totale verblijfssom. In geval van bovengenoemde omstandigheden retourneren wij 100% van de totale verblijfskosten of huursom exclusief de reserveringskosten en de premie voor het annuleringsfonds.
  4. Terugbetalingen bij een annuleringsaanvraag in geval van andere dan bovengenoemde omstandigheden (1 t/m 3). De directie zal een besluit nemen aangaande de toekenning van uw aanvraag. In geval van toekenning zal onderstaande regeling toegepast worden:
   • 100% van de totale verblijfskosten of huursom indien binnen 7 dagen na datum van de reserveringsbevestiging geannuleerd wordt, behoudens de reserveringen die binnen 42 dagen voor aankomst gemaakt zijn.
   • 50% van de totale verblijfskosten of huursom, bij annulering tussen 7 dagen na datum van de reserveringsbevestiging en 42 dagen voor de aankomstdatum.
   • 25% van de totale verblijfskosten of huursom, bij annulering tussen 42 dagen en 14 dagen voor de aankomstdatum.
  5. Geen restitutie
   • Geen restitutie vindt plaats bij annulering vanaf 14 dagen voor de aankomstdatum. De totale verblijfskosten of huursom wordt in rekening gebracht. Inclusief de reserveringskosten en de premie voor het annuleringsfonds.
   • Bij vroeger vertrek dan gereserveerd ten gevolge van de onder punt 1 genoemde reden, vindt geen restitutie van gedane betalingen plaats. Niet genoten vakantiedagen kunnen naar rato op een ander tijdstip in het zelfde kalenderjaar benut worden onder voorwaarde dat voor de nieuw gekozen periode voldoende accommodatie voorhanden is.
   • Bij latere aankomst dan gereserveerd vindt geen restitutie van gedane betalingen plaats.
   • In omstandigheden waar deze voorwaarden niet in voorzien, beslist de directie.
 11. Aansprakelijkheid/gedragsregels
  1. De Lage Kempen kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel toegebracht aan of door gasten van De Lage Kempen of omwonenden, op welke wijze deze schade of letsel is ontstaan.
  2. Deelname aan door De Lage Kempen of door derden georganiseerde activiteiten, geschiedt geheel voor eigen risico.
  3. Alle gasten van De Lage Kempen of gasten van wederpartijen/partners die accommodaties verhuren of activiteiten aanbieden op De Lage Kempen dienen zich te confirmeren aan de gedragsregels (beschikbaar op de website, aangereikt bij aankomst of vermeldt op de bevestiging) te respecteren.
  4. De gast(en) die hinder of overlast oplevert kan, na een waarschuwing verwijderd worden, zonder restitutie van betalingen of borgsom.
  5. Uitspraken van medewerkers van De Lage Kempen, in welke functie dan ook, betreffende de aansprakelijkheid van De Lage Kempen / wederverkopers / partners, binden De Lage Kempen niet.
 12. Weigering
  We behouden ons het recht voor om gasten op onze terreinen te weigeren die niet behoren tot onze doelgroep of tot die van onze partners. Zoals: (rond)reizende families of groeperingen, (rond)reizende werklui, gemotoriseerde verenigingen, grotere gezelschappen etc., zonder dat dit vooraf schriftelijk (brief- of e-mailwisseling) kenbaar is gemaakt in de reservering of nadrukkelijk en expliciet kenbaar gemaakt wordt bij aankomst en akkoord wordt bevonden.
 13. Leveringen
  Leveringen van urgentie medicatie is in overleg (bij aankomst of tijdens het verblijf) toegestaan op de receptie. Het is niet toegestaan aan de bezorgdienst om te leveren op de kampeerplaats of bij de huuraccommodatie. Koeriers rijden hard en dat is gevaarlijk voor onze gasten.
  Levering van alle andere goederen of maaltijden, anders dan urgente medische goederen, zijn niet toegestaan op de receptie of elders op het terrein van De Lage Kempen.
  Neem voor meer informatie contact met ons op.
 14. Wijzigingsclausule
  Het recreatiebedrijf is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden vindt u op onze website of ligt ter inzage op de receptie.

Ferienzentrum "De Lage Kempen"
Kiefhoekstraat 189 • B-3941 Hechtel-Eksel • België
T. +32 11 40 22 43 • info@delagekempen.be

Öffnungszeiten Empfang
09.00 - 12.00 uur • 13.00 - 18.00 uur